انتقال دامنه

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!

نکته: دامنه های ملی نیازی به کد انتقال ندارند. چنانچه یک دامنه ملی را منتقل می کنید، کد انتقال را خالی بگذارید.

* همه دامنه ها تمدید رایگان را دارا نیستند. جهت اطمینان با ما تماس بگیرید