DE-KVM-01

شروع از
305,000 تومان/mo

DE-KVM-02

شروع از
435,000 تومان/mo

DE-KVM-03

شروع از
570,000 تومان/mo

DE-KVM-04

شروع از
780,000 تومان/mo

DE-KVM-05

شروع از
1,299,000 تومان/mo

بسته ۱ قدیمی

105,000 تومان/mo
9,000 هزینه تنظیم